TARIEVEN, VERGOEDING EN WACHTLIJST

Verzekering via het basispakket van uw zorgverzekering of via de gemeente (kinder&jeugd)

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten.
De behandeling van psychische klachten door een (vrijgevestigd) zorgaanbieder/ GZ- psycholoog wordt ook in 2018 voor volwassenen vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekerings¬wet. De vergoeding geldt niet voor aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. Het betreft dan niet verzekerde zorg, ook wel OVP of OZP genoemd.
Het wettelijk verplichte eigen risico, voor iedereen boven de 18 jaar ,wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.
De behandeling wordt enkel door uw zorgverzekeraar vergoed na verwijzing door uw (huis)arts. De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM-IV, en dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz. Na deze verwijzing, wordt op basis van de intake/diagnostiek een behandeling Kort, Middellang, Intensief of Chronisch ingezet.
Met de meeste grote zorgverzekeraars (m.u.v. Menzis en Caresq zorggroep voor 2020) heeft de praktijk een contract afgesloten, waardoor uw behandeling rechtstreeks gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, ontvangt u zelf de factuur en dient u deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekering. Ook als uw hulpvraag niet binnen de verzekerde zorg valt, maar u wel in de praktijk behandeling wil krijgen (OVP/OZP), ontvangt u zelf eens per maand de factuur.

Voor kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar, loopt de vergoeding sinds 1 januari 2015 via de gemeente waar u woonachtig bent/kind ingeschreven staat. Met de gemeentes vallende binnen de regio Holland Rijnland (o.a. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest) heeft de praktijk ook voor 2020 een contract afgesloten. Dit betekent dat het hulptraject voor uw kind direct gedeclareerd wordt bij de gemeente. De behandeling wordt wel enkel vergoed na verwijzing door uw huisarts of het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

Voor de regio Haaglanden (onder andere Voorschoten en Wassenaar)heeft de praktijk per 2020 GEEN contract meer. Het is voor uzelf belangrijk om voor aanvang van de behandeling duidelijk te hebben welke voorwaarden in uw geval van toepassing zijn. Deze informatie kunt u bij mij, bij uw verzekeraar en/of de gemeente verder opvragen.

Voor een niet verzekerde behandelsessie (45 minuten cliëntcontact + 15 minuten uitwerktijd voor de therapeut) wordt 95 euro in rekening gebracht. Een dergelijke sessie wordt ook wel coachingssessie of OVP/OZP (onverzekerd behandelproduct) genoemd. Bij behandeling/ begeleiding aan huis wordt hierbij een toeslag berekend op basis van de afstand van de praktijk naar de plek van begeleiding. De toeslag bedraagt 10% (boven op het normale tarief) bij 1 tot 15 km en 15% bij 16 tot 30 km. De kilometerafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner volgens de kortste route

Bij verhindering, dienen afspraken uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, is de gz-psycholoog gerechtigd, de sessie aan de cliënt in rekening te brengen. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunnen NIET ingediend worden bij de zorgverzekeraar of gemeente.

Afmelden van afspraken:
Bij verhindering gaarne zo spoedig mogelijk afzeggen om een vervangende afspraak te maken. In ieder geval dient u bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak af te bellen. Belt u minder dan 24 uur van tevoren dan zijn wij genoodzaakt het bedrag voor de zitting (95 euro) in rekening te brengen conform de richtlijnen van het NIP.

Wachtlijst:
Er kunnen helaas op dit moment GEEN nieuwe clienten worden aangenomen. De wachttijd tot intake bedraagt momenteel meer dan 9 weken, mede door de zomervakantie en sluiting praktijk van 20 juli t/m 10 augustus. U wordt aangeraden op zoek te gaan naar een andere praktijk. Helaas kunnen kinderen en jeugdigen vooralsnog ook NIET aangemeld worden ivm het budgetplafond vanuit de gemeente. Om vragen te stellen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact opnemen NA 11 augustus. (website bijgewerkt 16 juli 2020)